Кариера за варовик „Юрт Дере” - Димитровград

Оценка на потенциалното въздействие на кариера за варовик „Юрт Дере” върху подземните водоизточници от помпена станция „Черногорово” – Димитровград при разработване по взривен метод 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ХИДРО-ГЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД 

Изграждането на мониторинговите сондажи e извършено от сондажна бригада под ръководството на инж. геол. Цветан Господинов. Изследователските работи за мониторинг на водните нива в сондажите са извършени от инж. геол. Христо Христов. Сеизмичните изследвания са извършени от инж. геоф. Румен Енчев. Организацията на изследванията е направена от инж. геол Величко Величков. Анализът и интерпретацията на данните и разработването на отчетния доклад са направени от  Проф. Д-р инж. Павел Пенчев.

 

За повече информация: dr.p.pentchev@gmail.com

ЗА ЧЛЕНОВЕ