Находище "Джебел"

ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА

„ДЖЕБЕЛ”, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: БАПВ

Резултатите от проведеното проучване имат за цел утвърждаване на ресурсите на находището и предоставяне на общинската администрация на необходимата информация, свързана с потенциалните възможности за използване на свободния воден ресурс от находище „Джебел”, представляващо изключителна държавна собственост. 

Докладът е изготвен от екип на БАПВ, с ръководители: проф. д-р Павел Пенчев и  инж. геол. Величко Величков.

 

За повече информация: office@bgapv.bg

ЗА ЧЛЕНОВЕ