Балканска конференция по спа и уелнес - Balkan Spa Summit 2011

В периода 21-23 Септември 2011,  в петзвездния хотел „Фламинго Гранд” в Албена, за първи път се проведе Балканска конференция по спа и уелнес  - Balkan Spa Summit 2011. 

 

Уча­с­т­ни­ци и го­с­ти на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бяха: про­из­во­ди­те­ли и тър­го­в­ци на спа и уел­нес обо­ру­д­ва­не и ко­з­ме­ти­ка, спа ме­ни­джъ­ри, кон­сул­тан­ти, те­ра­пе­в­ти и опе­ра­то­ри, пре­д­с­та­ви­те­ли на Спа-хо­те­ли, ва­кан­ци­он­ни се­ли­ща, спа-сту­дия, спа ди­зай­не­ри и ар­хи­те­к­ти, фи­т­нес про­фе­си­о­на­ли­с­ти, ин­с­ти­ту­ции за здра­ве и уел­нес, ле­ка­ри и ме­ди­цин­с­ки­те спе­ци­а­ли­с­ти, ту­ро­пе­ра­то­ри, ка­к­то и пре­д­с­та­ви­те­ли на пре­са­та и ме­ди­и­те.

На събитието бе представен и съвместният проект на ОП „Туристическо обслужване” към Столична община и „Българска асоциация по подземни води” -  каталогът „Находищата на минерални води в района на София” с автори проф. Павел Пенчев и инж. Величко Величков.  Луксозното издание на каталога предизвика голям интерес в присъстващите и бе много добре прието от гледна точка на  възможностите за СПА и медицинския туризъм в територията на Столична община.

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ