"ГЕОХИДРОДИНАМИКА" ЕООД

“ГЕОХИДРОДИНАМИКА” ЕООД, гр. София е частна фирма регистрирана на основание Решение № 1 / 17.08. 2006 г. на Софийски градски съд и вписана в Регистъра на търговските дружества под Ф.Д. № 9672/2006 г.

 

Дружеството предлага следните услуги:

 • Изготвяне на проекти за изпълнение на хидрогеоложки и геоложки задачи, хидрогеоложко проучване на подземни води с търсещи и проучвателни сондажи, геофизични, опитно-филтрационни и миграционни работи и съпътстващо опробване на води и  литоложки разновидности, оценка и определяне на експлоатационните ресурси от подземни води и проектиране на експлоатационни схеми и системи;
 • Проектиране на изработки за експлоатационно разкриване на подземни води;
 • Прокарване, изграждане и ремонт на изработки за експлоатационно разкриване на подземни води за питейно битово и промишлено водоснабдяване и напояване;
 • Изпълнение на проекти за мониторинг на подземни води;
 • Изпълнение на комплексни хидрогеоложки проучвания и оценка на хидрогеоложките условия при търсещо проучвателни и експлоатационни работи за рудни и нерудни подземни природни богатсва, при проектиране на хранилища и насипища за твърди и течни суровини, деривати, отпадъци и при закриване на миннодобивните дейности;
 • Разрешителни за хидрогеоложки проучвания за изграждане на вододобивни съоръжения и разрешителни за ползване на подземни води с експертна оценка качествата на водите на изградените водохващания относно пригодността им за използване като питейни, битови или поливни;
 • Проекти за добив на подземни води;
 • Проектиране на санитарно охранителни зони;
 • Хидрогеоложко проучване, проектиране и изграждане на дренажни съоръжения за оводняване на терени, строителни площадки и септични ями;
 • Хидроекологични оценки и прогнози за въздействието на миннодобивната промишленост върху околната среда и проекти за изграждане на локални мрежи за комплексен мониторинг на ликвидирани минни обекти;
 • Инженерно-геоложко проучване на площадки за извършване на гражданско, промишлено, “ВиК” и хидротехническо строителство;
 • Инженерно-геоложко проучване, проектиране и изграждане на стабилитетни (укрепителни) мероприятия в свлачищни райони и стръмни склонове;
 • Технология на изграждане на преградни стени  и насипи за хидротехнически съоръжения;
 • Стабилитетни изследвания за надграждане и консервация на отпадъкохранилища;
 • Проучване на находища на полезни изкопаеми и инертни материали с изчисляване на запаси.
 • Проекти за добив на находища на подземни богатства.

 

За контакт: 

 

Инж. Величко Величков

Гр. София ж-к „Люлин” 6, бл.611, вх.Б, ап.37.

тел:  02/9279581;0897999585; geohidrodinamika@mail.bg

ЗА ЧЛЕНОВЕ