ПИСМО ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Уважаема госпожо Министър,

      

        В Българската асоциация по подземни води постъпиха множество сигнали от наши колеги, проектанти хидрогеолози с дългогодишен опит, за върнати преписки от отдел „Ползване на водите” към МОСВ, разглеждащ конкретно проектите за изграждане на водовземни съоръжения. В качеството си на юридическо лице учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиито основни цели са подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с ползването и управлението на подземни води, направихме проверка на част от върнатите преписки, прегледахме надлежно основанията за връщане и/или отказ и преценихме, че е необходимо да Ви уведомим лично за нашето становище.

При направения обстоен преглед на действащата нормативна уредба, регламентираща процеса на издаване на разрешително за водовземане и разрешително за ползване на воден обект установихме, че компетентният орган по издаване на разрешителното по чл. 52, ал. 1 от ЗВ има право да върне преписка за доразглеждане, когато съдържанието на заявлението и на приложените документи по чл. 60 не отговарят на изискванията на ЗВ. Тук държим да поясним, че става въпрос само и единствено за пълният набор от документи, касащи съдържанието на този член, а именно:

1. документ за платена такса за издаване на разрешителното;
2. заверено копие на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър - за юридическите лица и едноличните търговци, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;
3. копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
4. влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда в случаите, определени в Закона за опазване на околната среда, за
инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с исканото разрешително;

5. актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
6. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения.
7. Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, към заявлението

се прилагат и:
- документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, които ще попаднат в санитарно-охранителните зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
- план за застрояване, одобрен по реда на Закона за устройство на територията
- при водовземане от минерални води.
8. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води по чл. 46, ал. 1, т. 1, букви "в", "з" и "и" ( т.е. (в) проучване и мониторинг на подземни води; з) водовземане от повърхностни или от подземни води; и) реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води), към заявлението се прилагат и:
- документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще се изграждат съоръженията;
- документите по ал. 5, т. 1 - при изграждане на съоръжения, предназначени за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.
9. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 5, 7 и 8 (1. изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи, 5. реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти; 7. отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2; 8. инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;) към заявлението се прилага и доклад за резултатите от хидрогеоложко проучване, включващ оценка на
риска от замърсяване на подземните води.

 

Основания за отказ за издаване на разрешително откриваме в съдържанието на чл. 58, според който Органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 отказва издаване на разрешително, когато:
1. се засягат придобити права по смисъла на чл. 49, ал. 3, т. 1 и 2, включително за задоволяване на собствените потребности на гражданите по чл. 43, ал. 2;
2. искането не е за частен воден обект и за водовземането и/или ползването кандидатства сдружение за напояване или водно сдружение, регистрирано като кооперация или търговско дружество;
3. върху водовземането и/или ползването на съответния воден обект са наложени ограничения, с които целта на искането е несъвместима;
3 а. по реда на чл. 62 е установена невъзможност за задоволяване на искането;
4. не са спазени изискванията, посочени в закона;
5. се иска изграждане на водовземно съоръжение за подземни води за:
а) самостоятелно питейно-битово водоснабдяване -

    при наличието на капацитет на изградена водоснабдителна система;
б) водоснабдяване на обекти, за които не е осигурено отвеждането и пречистването на отпадъчните води;

6. се установи, че вредите за околната среда надвишават ползите от дейността, за която е предназначено използването на водите, в случаите, когато се изисква такава сравнителна оценка;
7. целта на водовземането от минерални води е задоволяване на собствени потребности на гражданите.
Тук сме длъжни да поясним, че с необходимата документация към заявлението за ползване на воден обект се представя и проект за изграждане на водовземно съоръжение. В този проект се поднасят данни относно прогнозата за това, дали даден воден обект може да задоволи потребностите от подземни води за технически и/или питейно битови нужди на дадено инвестиционно намерение. Прогнозите се правят на база наличната архивна или актуална информация. В проекта се указват мотивите за избор на подземно водно тяло, както и вида и конструкцията на проектираното за изграждане водовземно съоръжение. В проекта се описват прогнозните експлоатационни дебити, допустими и проектни понижения и на тази база се прави и избор на помпено оборудване. В редица случаи прогнозите не се потвърждават, защото хидрогеологията не се вписва в канони и не се подчинява на нормативна уредба. Истинската информация се добива само и единствено от полевите изследвания, проведени след изграждане на проектното вододобивно съоръжение. По такъв начин, обработената и включена в проекта за водовземане актуална информация, в много случаи се различава съществено от прогнозната, дадена в проекта за изграждане. В този смисъл, проектът за изграждане трябва да има само стойността на предварителна разработка, определяща видовете проучвателни дейности, типа и конструкцията на водовземното съоръжение и прогнозните експлоатационни параметри, а не дълга процедура, подложена на коментари с мотиви за връщане на преписки.

 

При прегледа на основанията за отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект, както и на върнатите документации за допълване, установихме следните тревожни факти:

  • Най-често в документа, формулиращ причините за връщане на документацията, мотивите са несъстоятелни, неточно формулирани, откровено объркващи и често представляващи само цитати на препратки от нормативите на ЗВ и Наредба №1 към Закона, което представлява нарушение на Чл.13 и Чл. 12 от Административно-процесуалния кодекс;
  • В много случаи, коментарите, касаещи проектната документация са свързани с оценка на качеството на самия проект, правят се конкретни становища относно: предложената конструкция на водовземните съоръжения; истинността на информацията; недостоверността на приложения модел за определяне на хидродинамичните параметри; определянето на граничните условия; начинът на добиването на хидрогеоложката информация, както и актуалността и достоверността на хидродинамичната картина;
  • В редица случаи, допълнително се изискват документи и/или се изисква информация, касаеща проектирането, които вече са налични в приложената документация;
  • Изискват се оригинали на документи с нотариална заверка на декларации без това да е описано като задължение в Закона за водите. Връщат се проекти заради представяне на копия на декларации при това с нотариална заверка;
  • Изискват се допълнителни дейности, свързани с проектирането за които е очевидно, че регламентираният срок е недостатъчен. Като пример даваме становищата на Басейновите дирекции, които се издават във връзка с подаване на заявления за ползване на воден обект, които контролният орган често отхвърля като недостатъчни, т.е. прехвърля отговорноста за недостатъчната информация на проектанта.

Становището на нашето сдружение, е че държавните експерти от отдел „Ползване на водите” към МОСВ трябва да се концентрират единствено в това, дали поднесената проектна документация отговаря на изискването на ЗВ, т.е. дали всички изискуеми документи са налице. Основание за отказ и/или връщане за отстраняване на недостатъците следва да бъде само липсата на някои от
изискуемите документи. Коментарите относно предвидените дейности, заложени в проекта за изграждане са излишни и често неточни. Последните петнят сериозно професионалната репутация на редица доказали се специалисти, автори на проекти и водят до финансови загуби, както на инвеститора, така и на проектанта. Считаме, че при съмнения за професионалната компетентност и етика на проектантите, достоверността на използваната информация и качеството на самите на проекти, издаването или отказа на разрешително за хидрогеоложко проучване и изграждане на водовземи съоръжения следва да се прави въз основа на решение от независим експертен съвет.

 

Госпожо Министър, 

 

Описаната ситуация не е изолирано явление от последните месеци, а се превърна в лоша дългогодишна практика, която доведе до неуважение и недоверие към институцията на МОСВ. Неоснователно върнатите проекти водят до
допълнително забавяне на и без това тежката процедура, рефлектират негативно върху инвестиционните дейности и водят до незаконно изграждане на водовземни съоръжения.
Предлагаме Ви да възложите проверка относно това, дали описаните аргументи във върнати преписки през последните няколко месеца са основателни и дали лицата, представляващи контролния орган са се произнесли с нужната компетентност. Любезно Ви напомняме, че информацията, с която разполага геофонда и която се ползва като база за сравнение и даване на становища от държавните експерти е също предадена надлежно от външни проектанти. 

Информираме Ви, че през следващата седмица, част от проектантите на свободна практика, ще заявят среща с Директора на дирекция „Управление на водите”, на която в открит диалог ще се потърсят решения на този проблем. Уведомяваме Ви, че Българската асоциация по подземни води ще използва всички законоустановени средства, за да постигне облекчаване на процедурите и правилното третиране на нормативната уредба, свързана с проучването, ползването, опазването, стопанисването и управлението на подземните води.
След направените от нас подробни разяснения, оставаме в очакване на обективно и своевременно становище относно описания проблем.
 

 

Изпълнителен директор на БАПВ:
Величко Величков
ЗА ЧЛЕНОВЕ