ПИСМО ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


ДО
Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА,
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
04.02.2010
 

 

Уважаема г-жо Министър,
 

 

На 03.02.2010 г по наше желание се състоя неформална среща с инж. Асен
Личев – Директор на Д-я „Управление на водите”, инж. Мая Дряновска – Н-к. отдел,
инж. Цанко Цанов – Гл.експерт и инж. Радка Каранейкова – Ст.Експерт.
На срещата, подробно бяха дискутирани нашите възражения, изложени в
писмо на БАПВ от 03.02.2010, относно съществуващата процедура и практика при
издаването на разрешителни за хидрогеоложко проучване и изграждане на
водовземни съоръжения.
Обсъдени бяха и редица други важни въпроси, имащи отношение към
предстоящите промени в ЗВ, както и наши предложения, които да бъдат предмет на
разглеждане в следващи срещи.
Срещата премина в конструктивен и колегиален дух и като цяло сме
удовлетворени от постигането на консенсус по почти всички въпроси.
Специално бяхме уверени от г-н Личев, че ще бъдат предприети необходимите
стъпки да бъдат възстановени внесените такси от физически лица и фирми, след
отпадане на изискването за лицензиране на изпълнителите на хидрогеоложки
дейности.
Очакваме, да ни бъдат предоставени предстоящите промени в ЗВ, за да
можем да представим нашите съображения и предложения в предвидения срок.
Използваме случая да изкажем своята благодарност на инж. Асен Личев, както
и на Вас лично, в качеството Ви на Министър, за проявеното разбиране и
конструктивен подход, при обсъждане проблемите на бранша.

  

 

С уважение:
Доц. д-р Павел Пенчев – Председател на УС
Инж. Величко Величков – Изп. Директор
ЗА ЧЛЕНОВЕ