СТАНОВИЩЕ относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите


 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с предложения от МОСВ Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), от името на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), водени от желанието да установим трайно и успешно сътрудничество в полза на отношенията, свързани с ползването и управлението на подземните води, предлагаме нашето становище по предложения проект.

 

Становището се основава на експертни мнения и препоръки на членовете на Управителния съвет на сдружението, който обединява професионалисти с богат опит и необходимата компетентност в областта на ползването на подземните води. В становището се съдържат препоръки, предложения за изменения, допълнения и отмяна на разпоредби на сега действащия ЗВ и на предложения проект на ЗИД на ЗВ.

 

Становището третира основно въпроси, свързани с проучването, ползването и управлението на подземните води и минералните води в частност.

 

Общото ни впечатление е, че в областта на минералните води, предложените промени са сполучливи и ще доведат до положителни резултати от гледна точка на по-ефективното и рационално използване на голям брой от съществуващите водоизточници и находища на минерални води, изключителна държавна собственост.

Не така обаче, стои въпросът с промените, касаещи управлението и ползването на подземните води като цяло. Голяма част от направените промени не само, че не облекчават процедурите за издаване на разрешителни, а ми ги правят още по-сложни, объркани и трудни за практическо изпълнение. Единствената безспорна положителна промяна е тази, че документите за издаване на разрешителни, касаещи подземните води, ще се внасят на едно място и от едно място ще се получават съответните разрешителни – Басейновите дирекции по водите. Друг въпрос е, дали в тези БДВ има достатъчно на брой и добре подготвени специалисти по подземни води, които да поемат тези големи отговорности.

При подготовката на становището сме се концентрирали единствено върху най-важните проблеми, без да навлизаме в подробности от редакционно естество. В противен случай, това становище би трябвало да включва повече от 10 листа коментари и бележки.

 

При личните ни срещи с експертите от МОСВ, подготвящи ЗИД на ЗВ, подробно бяха дискутирани проблемите, свързани с издаването на разрешителни за хидрогеоложко проучване и изграждане на водовземни съоръжения от подземни води. Обещано беше, че тези процедури ще се опростят значително и вместо чрез разрешителен режим ще се регулират чрез задължителен уведомителен режим. За съжаление, в публикувания  ЗИД на ЗВ за посочения уведомителен режим въобще не става въпрос, нещо повече – процедурата се усложнява още повече - чрез въвеждането на общо разрешително за водовземане и изграждане!!

 

Считаме, че класическите хидрогеоложки проучвания (картировки, изграждане на тестови кладенци и пиезометри, хидрохимично опробване, провеждане на ОФИ и ОМИ и т.н.) не трябва да се регулират по общата процедурата с издаване на разрешително за ползване на воден обект. Този вид проучвателна дейност трябва да се регулира чрез въвеждане на задължителен уведомителен режим, като инвеститорът уведомява органа за намерението си да извърши хидрогеоложко проучване и целта на проучването. Уведомлението трябва да бъде окомплектовано с хидрогеоложки проект за проучване, включващ описание на видовете дейности, вид и конструкция на проучвателните и тестовите сондажи и кладенци и описание на рекултивационните дейности за ликвидиране на проучвателните изработки.

В редица случаи при инженерно-геоложките проучвания за дейности по ЗУТ се налага да се направят и хидрогеоложки изследвания във връзка с определяне на филтрационните параметри на средата  с цел залагане на параметри на водопонизителна система. Ако в този случай, изграждането на тестови кладенци се извършва по процедурата в Чл. 46 т.(в) , това ще затрудни много инвестиционния процес, или  ще го блокира.

 

Примирявайки се на този етап с липсата на разбиране от МОСВ за нуждата от опростяване на тромавата и неефективна процедура за хидрогеоложко проучване и изграждане на водовземни съоръжения, която е еднаква както за 5-метров шахтов кладенец с дебит 1 л/с, така и за 1200 метров сондажен кладенец с дебит 100 л/с, по-долу, в интерес на подобряване на предложения ЗИД на ЗВ, представяме нашето становище.

 

 

А. Предложение за промяна в съществуващия ЗВ

 

Предлагаме Чл.59 (2) да се замени със следния текст:

(2) Документите по чл. 60, ал. 9 се подготвят от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са:

1. регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията.

 

2. сертифицирани от акредитирана национално представена организация (юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на заинтересована от акредитацията група или съсловие пред държавни органи или международни организации в качеството си на пълноправен член и което има регионални структури), с предмет на дейност, свързан с проучването, управлението и ползването на подземни води  - в случаите на издаване на разрешителни за подземни води.

 

Основание: Документите трябва да се подготвят от специалисти с доказан професионален опит в областта на подземните води. Същото се отнася и за лицата, изпълняващи независим контрол  на изпълнителите на хидрогеоложки, геофизични и сондажни работи. Това ще повиши качеството на проучвателните работи и проектната документация, както и качеството на самите водовземни съоръжения. Подобна сертификация ще осигури една по-голяма сигурност за инвеститорите на отделните дейности.

Освен това, с въвеждането на т.2 към чл. 59(2) ще се изравнят изискванията за професионална компетентност към лицата по т.1, които подготвят документи за повърхностни води и лицата по т.2, които подготвят документи за подземни води. В противен случай се получава, че документи за разрешителни от повърхностни води могат да се подготвят единствено от професионалисти, регистрирани от КИИП, а разрешителни от подземни води – от всеки!

 

 

Б. Предложения за промяна в проекта за ЗИД на ЗВ:

 

По § 2.

 

Предлагаме да се запази Чл.2а, ал.2.

Основание: Не е допустимо ръководството на дейностите, свързани с проучването, опазването и управлението на водите, експлоатацията и управлението на водностопанските системи и т.н., да се осъществява от лица без необходимо образование и професионална квалификация.

 

По § 11.  

 

В чл.43, ал.2: След „населените места”  да се добави „и селищните образувания”.

Основание: В страната тези селищни образувания – вилни зони са много, не са включени в регулационните граници на населените места, имат развита инфраструктура и в много от тях се живее постоянно. Ограничението за изграждане само за  границите на населените места е дискриминационно !

 

По § 13

 

Предлагаме новата ал.6 на чл. 46 да има следния текст:

Чл. 46 (6) Разрешителните за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията за подземни води по ал.1, т.1, буква „з” и „и” се издават по отделна процедура, предхождаща издаването на разрешително за водовземане, или за отвеждане, или за инжектиране или реинжектиране чрез нови съоръжения.

Основание: Обединяването на двете процедури определяме като практически неефективно.

 

По § 15.

 

В чл.47, ал.2 след думата „води” се добавя „изключителна държавна собственост или публична общинска собственост”

В ал.2 се добавя „т.3 за други цели в случая на чл.47б”

Основание: Възможността за предоставяне на концесия за добив на минерална вода за други цели освен посочените в чл.47, ал.2, т.1 и т.2 от разкрити нови находища на минерална вода ще стимулира стопански инициативни хора да ги разкриват за своя сметка и да правят дългосрочни инвестиции в тези места.

 

 

По § 16.

В чл.47б, ал.4 след думата „се определя пряко” се добавя „за водоползвател по право за водовземане на минерална вода по реда на този закон или”

 

 

По § 19

 

Предлагаме следните промени в чл.50:

 

  • В ал.8 след думите „подземен воден обект” се добавя чрез съществуващи съоръжения.”
  • т.1 и т.2 се заличават. 
  • Нов текст на ал.9: Разрешително за хидрогеоложко проучване по чл.46, ал.1, т.1, в) се  издава чрез изграждане на хидрогеоложки сондажи с малък диаметър и/или проучвателно-експлоатационни кладенци с голям диаметър за провеждане на опитно-филтрационни и миграционни работи.
  • Нов текст на ал.10: При разкриване на подземни води със съоръженията по ал.9 с параметри, позволяващи водовземане, съоръженията се вписват в регистрите по чл.118г.
  • Нова ал. 11: Разрешително за водовземане по ал.8 от съоръжения по ал.9 се издават след:

1.  вписване в регистрите по чл.118г;

2. приемане на изградените съоръжения, по ред, определен по наредбата по чл.135, ал.т.2 и въз основа на документите за приемане на съоръженията;

Основание: По този начин се унифицира процедурата за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез проучвателно-експлоатационни съоръжения, изградени по чл.46, ал.1, т.1, в) и съоръжения, изградени по  чл.46, ал.1, т.1, з).

 

По § 21

 

Предлагаме нова ал.5. Органите по ал.3, т.1 и т.2 се произнасят в 20-дневен срок”.

Основание: Текстът е по-ясен, недвусмислен  и процедурата е определена във времето.

 

 

По § 28

 

Предлагаме в чл.61, ал.5 да отпадне текстът (второто изречение): ”В този случай, ако недостатъците в приложените документи по чл.60  не влияят върху преценката по чл.62 органът издава решението за отказ без да изисква отстраняване на недостатъците по ал.3”.

Основание: Не става ясно в какви хипотези може да се приложи тази разпоредба и заявителите не бива да бъдат лишавани от възможност да отстранят констатирани недостатъци.

 

По § 29

 

Предлагаме в чл.62, ал.1, т.4  след думата „съвместно” да се добави „икономически целесъобразно”

Основание: Съвместното използване на водовземни съоръжения трябва да е икономически целесъобразно и изгодно за ползвателите, а не административно принудително.

 

В чл.62, ал.1, т.7 след думата „други” да се добави „икономически целесъобразно”

Основание: Бизнесът е дейност, чиято цел е да се постигат по-големи приходи с минимални разходи.

 

По § 30

 

  • В чл.62а ал.5 да отпадне текстът ”за които при преценката по чл.62 е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното използване, както”.
  • В чл.62, ал.1, т.2 след предлаганите думи ”и придобити права” да се добави „вкл. права на лица по издадени разрешителни за водовземане или ползване на воден обект”

 Основание: Предлаганата ал.5 усложнява до краен предел процедурата. С нашето предложение органът ще може да прецени дали заявеното използване на водите няма да наруши съществено придобити права по разрешителни. Ако има съмнения за това ще впише в бъдещото разрешително такива условия при спазването, на които няма да бъде допуснато. До сега всяко ново искане е съобразявано с издадените разрешителни.

 

По § 33

 

В Чл.68 ,т.5 да отпадне буква б)

Основание: Досега не се издаваха разрешителни за заустване, ако обектът няма разрешително за водовземане – в случаите на самостоятелно  питейно-битово водоснабдяване.

 

В Чл.68, да отпадне т.7

Основание: Физическите и юридическите лица трябва да имат равни права за достъп до ползването на минерални води. Считаме категорично, че този член трябва да отпадне. В стария закон за водите можеха и физическите лица да ползват минерални води на разрешителен режим при същите условия както юридическите лица.   

 

По § 41

 

В Чл.79, ал.6 – след думите „се извършва” да се добави „от датата на представяне на отказа пред органа издал разрешителното и титулярят заплаща”, а думите „след заплащане на” - да се заличат.    

Основание: Предлаганият от МОСВ текст е двусмислен – ако даден инвеститор се откаже от разрешителното, то продължава да тече докато не се платят дължимите суми, вероятно до момента на отказа, а същевременно, ако не е прекратено разрешителното, то задължава да се ползват количества и да се спазват параметрите му и се дължи нова сума.

 

По § 42.

 

В чл.79а, ал.1, т.4 и т.5 – да отпаднат

Основание: Ако водоползвателят заплаща надлежно дължимите такси за водовземане, но по определени причини, временно не може да упражнява правата си или се забави с изграждането и пускането на обекта, в който ще ползва водата, няма основание да се отнема разрешителното. В подобни случаи интересът на държавата не е накърнен и подобна санкция е неоснователна и необоснована.

 

По  § 43.

 

  • В Чл.80, ал.1 – текстът да се измени, като след думите „органа по чл.52, ал.1” да се добави „определя срок на титуляря на разрешителното да приведе съоръженията във вид, който да не влияе на състоянието на водния обект”. Останалата част от ал.1 да се заличи.
  • Да се създаде нова ал.1а с текст: „В случай, че титулярят на разрешителното не може да приведе съоръженията във вид, който да не влияе на състоянието на водния обект, органът по чл. 52, ал. 1 определя срок на титуляря на разрешителното да отстрани съоръженията си и да възстанови състоянието на водния обект”. 
  • Останалите алинеи да се пренаредят.

Основание: Думата „може” предполага възможността от административен произвол от органа.

 

По § 50.

 

В Чл.118в, т.1 – да стане само „общото водовземане от подземно водно тяло надвишава разполагаемите му ресурси”. 

Основание: Няма точно определени допустими понижения за водните тела, а и самият въпрос за определянето им е твърде дискусионен.

 

В Чл. 118в. т.2. след думите „по чл. 118г” се добавя „и няма документация за изграждането му”

Основание:. Не малка част от водовземните съоръжения на ВиК дружествата не са включени в никакви регистри. Те трябва ли да се ликвидират по чл. 118 г! Същото е положението и със сондажи направени например от „Редки метали”, много от които разкриват минерални води и се третират като общинска собственост. Примери за това много. 

 

По § 51.

 

В Чл.118г, ал.5 – след думата „ликвидират” се добавя „ако за тях няма документация за изграждането им”.   

Основание: Не трябва с лека ръка да се прахосва създаденото преди нас. Законът трябва да предвиди решение за  ситуация, в която даден инвеститор закупи имот с водовземно съоръжение, за което няма налична проектна документация. Например: При подадено заявление за съоръжения, за които няма „проектантска документация”, удостоверяваща начина и периода на изграждането им и/или не са включени в регистъра на водовземните съоръжения, инвеститорът заплаща глоба в размер на  2000 лв.

 

По § 105

&nbs
ЗА ЧЛЕНОВЕ