ПИСМО ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

Във връзка с предложения от МОСВ Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), Българската асоциация по подземни води (БАПВ) внесе с писмо с вх.№ 15-00-23/23.02.2010 г. своето  становище по направения проект.

 

Становището включваше препоръки, предложения за изменения, допълнения и отмяна на текстове от сега действащия ЗВ и на конкретни предложения за промяна в проекта на ЗИД, направени от експертни с богат опит и необходимата компетентност в областта на ползването на подземните води.

Общото становище на БАПВ, бе че предвидените в проекта на ЗИД на ЗВ промени не облекчават процедурите за издаване на разрешителни за водовземане, а дори ги  усложняват и/или блокират. Положителна промяна сме установили само по отношение на част от предвидените дейности по проучването, ползването и управлението на минералните води, както и донякъде в предложения вариант, управлението на водите да се извършва от Басейновите дирекции.

За съжаление до този момент не сме получили ни най-малка индикация, че предложените промени ще бъдат взети под внимание и считаме, че това не е акт на коректно съвместно сътрудничество. 

 

Госпожо министър молим за лична среща, където на съвместна дискусия, да ни представите конкретните причини за така  предложените промени, а ниe от своя страна да представим своите мотиви и да защитим  представената си теза пред органите на  МОСВ.

 

 

С уважение:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПВ:                                          ( п )

Доц. Д-р инж. Павел Пенчев                                            

ИЗП. ДИРЕКТОР НА БАПВ:                                        ( п )

Инж. Величко Величков
ЗА ЧЛЕНОВЕ