ПИСМО ДО Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ЗАМ. МИНИСТЪР,

 

„Българска асоциация по подземни води” (БАПВ) е сдружение - юридическо лице учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението има над 50 свои члена юридически и физически лица  работещи в областта на подземните води.  Спецификата на нашата дейност изисква да подпомагаме компетентните органи на централната и местната администрация при решения касаещи проучването, ползването, опазването, стопанисването и управлението на подземните води. В тази връзка Ви обръщаме най- любезно внимание на проблеми касаещи основно процедурата по получаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения.

Предвид утвърдената практика в МОСВ всички писма касаещи откази за издаване на разрешителни за водоползване   и/или  писма с искане за остраняване на  недостатъци да бъдат подписвани лично от Вас сме длъжни да Ви уведомим, че в редица случаи  писмата до инвеститорите пристигат с недостоверна, неточна и/или непрофесионално обработена информация, което рефлектира върху личния Ви имидж от една страна и  върху  реномето на институцията от друга. Естеството на Вашия пост и професия не предполага, да сте достатъчно професионално подготвена за материята касаеща  подземните води, но затова трябва да се грижат  Вашите експерти, които ви поднасят тази информация, а Вие доверчиво подписвате.

 С нужното уважение към Вашата личност Ви обръщаме внимание на факта,че сложеният подпис предполага, че сте основно запозната с проблемите и лично визирате причините за отстраняването им, но тук сме длъжни да Ви обърнем внимание на фактите, а те са че много често исканата допълнителна информация е вече налична в представените проекти, а част от допълнително исканите материали или са абсолютно ненужни или е невъзможно да се добият в регламентирания 14 дневен срок. Понякога причините за отказ са достойни за книга на „ хидрогеоложките бисери”. 

Последствията са такива, че в много случаи поради неоснователни откази инвеститорите намират адекватни решения чрез изграждане на незаконни водовземни съоръжения, които далеч по-успешно преминават процедурата като вече „стари” такива. Не е далеч времето, когато ще започнат съдебни дела срещу институцията Ви и някой ще носи отговорност за неадекватните решения. Трябва да сте наясно,че в повечето случаи върнатите заявления и прекратени процедури водят до огромни финансови загуби от страна на инвеститорите и блокиране на инвестиционни намерения, при които изграждането на водовземно съоръжение е само част от процеса. 

За възникналите проблеми основно роля играят отдела за разглеждане на разрешителни за ползване на воден обект, където регламентиращия режим е пречупен през особен мироглед противоречащ на хидрогеоложката логика. Писмата формулиращи откази и/или визиращи отстраняване на недостатъци трябва да бъдат подписвани и от техните съставители, за да е наясно бизнеса на кого дължи проблемите си.

„Българска асоциация по подземни води” (БАПВ), най-любозно Ви предлага своята безвъзмездна помощ изразяваща се в консултации при вземане на  решения, при които възникват съмнения от ваша страна относно спецификата на хидрогеоложките проблеми.

Госпожо зам. Министър,  при решение от Ваша страна на лична среща можем да дискутираме визираните по-горе проблеми, да представим своите предложения и да защитим  тезата си пред органите на  МОСВ.

 

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР НА БАПВ:              ( п )

Инж. Величко Величков
ЗА ЧЛЕНОВЕ