ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Закон за изменение и допълнение на Закона за водите


УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

Във връзка с предложения от МОСВ Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), от името на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), водени от желанието рационално да се ползват подземните води след приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите в разработването на новата Наредба за проучване, ползване и опазване на подземните (съгласно чл.135, ал.1, т.2 от ЗВ) Ви обръщаме внимание на съществуващите ограничения в Наредба №1/2007 г. за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения на подземни води и за водовземане, които нямат проектен дебит по-малък от 0,5 л/сек.

 

Чрез Наредба № 1/2007 г. с чл.52, ал.2, т.1 се отказва да се издава разрешително за изграждане на съоръжения на подземни води предназначени за водовземане когато: ”необходимият денонощен обем вода е по-малък от 50 кубически метра”, а с чл.151, ал.4, т.2 е въведено ограничението за водовземане като „заявения средноденонощен дебит” от даден заявител „не може да бъде по-малък от 0,5 л/сек” или 43,2 м3/ден.

С тези ограничения на практика в периода от приемане на Наредба № 1/2007 г. се постигна следното:     

  1. Отблъснаха се много инвеститори да ползват в „икономичен режим” подземните води за различни стопански цели;
  2. Много инвеститори се принудиха да заявяват по-големи количества от необходимите им и по този начин заангажираха водни количества, които други биха ползвали ефективно.Стигна се до абсурда да няма свободни водни количества в подземни водни тела, които заблатяват териториите, на които са разпростират;
  3. Налага се да се съставят проекти за водовземане за по-големи количества, които не отговарят на действителната нужда от водоползване. В редица случаи подновяването на  издадено разрешително за водоползване в количества под 0,5 l/s съгласно по –старата Наредба 1 се налага да се променя чрез измислени разчети за увеличаване на потреблението.Типичен пример за това е работата на една регламентирана автомивка, която при върхово потребление и денонощна работа не може да надхвърли 0,2-0,3 l/s.

С чл.52, ал.6, т.2 от Наредба № 1/2007 г. се допуска разпоредбата на чл.52, ал.2, т.1 да не се прилага за „слабо водоносни подземни водни тела”, с което практически се ограничи водоползването на по-голямата част от подземните водни тела, които са „средно водообилни” или „водообилни”. Не е логично да се ограничава ползването от подземни водни тела които са водобилни и може да осигурят ползване на много заявители било то малки или големи потребители на вода. От друга страна критериите за водообилност не е коректно да се регламентират с Наредба.

Във всяко водообилно тяло има участъци, които са слабо водообилни и които не са установени при оконтуряването на съответното подземно водно тяло. Там, технически възможния дебит на водовземните съоръжения е по-малък от 0,5 l/s. И в този случай горните членове от Наредба № 1/2007 г. не позволяват издаването на разрешително за водовземане защото по определение на МОСВ подземното водно тяло е „водообилно” и Наредбата не третира само „слабо водообилни подземни водни тела” и фактически при изградено водовземно съоръжение не може да бъде издадено разрешително.

С нововъведените „разполагаеми ресурси на подземните води”  от Закона за водите, възможностите за ползване на подземните води ще бъдат допълнително ограничени с намаляването на разполагаемите водни количества.    

Затова Ви предлагаме при бъдещото разработване на Наредба за проучването, ползването и опазването на подземните води тези ограничения да отпаднат.

Разбира се, ние също считаме, че е правилна концепцията „подземните води се разкриват с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане” (чл.52, ал.1), но с професионално изградени съоръжения, опазващи подземните води от замърсяване и без да се ограничава правото на всяко юридическо или физическо лице да ползва подземните води.       

 

Готови сме да участваме в дискусия и да представим предложения за изработването на една практична Наредба за проучването, ползването и опазването на подземните води, съобразена с българската и международна практика в областта на хидрогеологията.

 

 

С уважение:

                                              

 

ИЗП. ДИРЕКТОР НА БАПВ:  Инж. Величко Величков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БАПВ: Инж.Добрин Найденов
ЗА ЧЛЕНОВЕ