СТАНОВИЩЕ по Проекта за изменение на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г.


УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

  

Във връзка с предложения от МОСВ Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, от името на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), предлагаме нашето становище по направените предложения за изменение.

  

Общото ни впечатление, е че предвидените промени не касаят постигането на облекчителни дейности в разрешителния режим, а предлагат основно замени на утвърдени термини и формулировки, навлезли отдавна в терминологичния речник на  проектанта с други думи с несериозно значение. Например „проект” се заменя с думата „обосновка”, „проектиране” се заменя с „обосноваване”,  „проектират” с „предвиждат”,  „ползване на подземен воден обект” се заменя с „водовземане, чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане”, „добиване” се заменя с „черпене” и т.н.

  

Доказалата се с годините „Методика за утвърждаване на ресурсите на подземни води”, утвърдена от МОСВ се отхвърля без предложена смислена алтернатива с отменянето на член 38. Премахването на възможността да  се използва балансовият метод за оценка на ресурсите чрез отмяна на член 34, т.2 е непрофесионално, а регламентирането само и единствено на математическия модел при всички случаи на оценяване на ресурсите показва липсата на компетентност на автора на предложението. Това в особена степен се отнася за случаите на открити карстови басейни и пукнатинни водоносни зони, които се отличават със съществена хетерогенност на филтрационните свойства.

 

Затвърдява се мнението, че всяка следваща промяна имала амбицията да облекчи процедурите, напротив усложнява изискванията и блокира инвестиционните намерения. Текстът на Наредбата е сложен и изключително объркан, а предлаганите промени трудни за практическо изпълнение. Предложеният ни вариант на Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води е вероятно в начален етап, защото е пълен с технически грешки, а текстът на новопредложения чл.116 а, великодушно приемаме за хумористична забежка. Текстът на  чл.121 е недовършен и създава впечатлението за разказ с неочакван край, а той третира сериозен проблем, чието правилно решение очакваме отдавна.

 

До ден днешен остава неизяснен проблемът с вече регламентирания в ЗВ вариант, когато се издава едно общо разрешително, съдържащо и условията за изграждане на съоръженията. Текст нееднократно критикуван от нас.

Обединяването на процедурите по изграждане и ползване за водовземане и за ползване на подземен воден обект предрекохме като  трудно осъществима процедура и на практика до ден днешен не сме свидетели на реализиран такъв правен документ.

 

За съжаление не е предвидена по-добра алтернатива на  действащия към момента  текст в ЗВ, изискващ съгласието на собствениците на имотите, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.  Условие практически неизпълнимо и нецелесъобразно. Проектантите и инвеститорите знаят, че всички заповеди за учредяване на санитарно-охранителни зони, издадени досега, са в противоречие с това изискване. Неправилно е да се изисква (посочено в чл. 145 ал.2, т.3) „нотариално заверна декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителна зона, удостоверяваща, че същите са запознати  с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал.1, т.6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони- при водовземания, предназначени за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване”. Практиката показва, че в обхвата на зоните понякога попадат стотици имоти, всеки от които има по различен брой наследници. Тяхното издирване, даване на разяснение относно нотариално заверената декларация, която трябва да представят, убеждаване в нейната необходимост е едно действие, безумно разтегнато във времето, без надежда за положителен резултат. То води до конфликт на интереси при инвестиционните намерения, особено изострен при по-големите и чужди инвеститори в страната.

 

Предложените условия в чл.143 (3), които гласят, че в оригиналния екземпляр на документите не се прилагат копия, включително сканирани копия от документи буди истинско недоумение относно това, какви точно по характер документи трябва да се представят.

 

Една от най-големите загатки за нас остава мистерията, защо не е отменено въведеното ограничение за пресните води в Наредба №1/2007 г. за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения на подземни води и за водовземане, които нямат проектен дебит по-малък от 0,5 л/сек? Чрез Наредба №1/2007 г. с чл.52, ал.2, т.1 се отказва да се издава разрешително за изграждане на съоръжения на подземни води предназначени за водовземане когато: ”необходимият денонощен обем вода е по-малък от 50 кубически метра”, а с чл.151, ал.4, т.2 е въведено ограничението за водовземане като „заявения средноденонощен дебит” от даден заявител „не може да бъде по-малък от 0,5 л/сек” или 43,2 м3/ден. Абсолютно необходимо е в бъдещата Наредба за проучването, ползването и опазването на подземните води тези ограничения да отпаднат. Правилната концепцията е „подземните води се разкриват с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане” (чл.52, ал.1), но с професионално изградени съоръжения, опазващи подземните води от замърсяване и без да се ограничава правото на всяко юридическо или физическо лице да ползва подземните води. 

     

Абсурден е текстът, свързан с предложението за създаване на ал.2 към чл. 47 според който „надморската височина на допустимото понижение на водното ниво по ал. 1 ,т. 2 е най-близката до повърхността стойност на водното ниво в различните части на водното тяло при ненарушено филтрационно поле.”

 

Молим да ни бъде предоставен вариант при който върху съществуващият текст на Наредба №1 да бъдат нанесени всички промени и допълнения, направени от експертите в МОСВ. Само по този начин ще можем цялостно да обхванем текста и идеологията на промените и допълненията, както и да направим нашите коментари и предложения.

 

В заключение, госпожо министър отправяме поредния апел към Вас за организиране на дискусия, на която да бъдат представени аргументите на двете страни за промени и допълнения към съществуващата наредба.

 

Считаме, че професионалният диалог и приемането на нашите предложения ще допринесе за изработването на една по-практична Наредба за проучването, ползването и опазването на подземните води, съобразена с българската и международна практика в областта на хидрогеологията.

 

 

 

 

 

С уважение:                                                                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПВ:   Доц. Д-р инж. Павел Пенчев                                              

 

ИЗП. ДИРЕКТОР НА БАПВИнж. Величко Величков

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ