Какво е състоянието и какво трябва да направи Столичната община за минералните води в района на София


В района на София съществуват голям брой находища и отделни водоизточници на минерални води, които представляват значителен потенциал за развитие на общината. За съжаление, по-голямата част от тях до момента  не са узаконени, съгласно действащата нормативна уредба (Закон за водите).

 

Отговори на  Доц. д-р инж. Павел Пенчев – председател на БАПВ в дискусия с г-жа Пролет Велкова – журналист и Доц. д-р Вили Лилков – общински съветник по Дарик радио на 16.11.2010

 

 

Кога едно находище на минерални води може да се счита за узаконено.

 

За да се счита едно находище (или водоизточник) на минерални води за узаконено, е необходимо да има:

 • Заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси;
 • Санитарно –охранителна зона (СОЗ);
 • Сертификат на минералната вода.

Какво е съществуващото положение в района на София - по официални данни на МОСВ.

 

В Софийската котловина са проявени чрез естествени извори и разкрити чрез сондажи общо 12 находища на минерални води:

 • Узаконени:  6 находища – Казичане-Равно поле, Горна баня, Княжево, Овча купел, Панчарево, София център (Софийски минерален извор);
 • Не узаконени: 5 находища  – Баталова воденица, Железница, Лозенец, Надежда, Свобода;
 • С неясна формулировка в ЗВ и не узаконени: 1 находище - Район "Софийска котловина", в което влизат всички подземни води и водоизточници с температура повече от 20 оС .

Какви са ресурсите на минералните и термални води в Софийската котловина:

 • Утвърдените експлоатационни ресурси на минерални води до момента са 78 л/с.
 • По оценки на проф. К. Щерев и проф. М. Гълъбов в „Стратегията” – хидротермалните ресурси на Софийската котловина са около 450 л/с.
 • Остават недостатъчно проучени и утвърдени повече от 380 л/с !!

 Какви са последните промени в ЗВ, отнасящи се за минералните води:

 •  Дава се възможност, при определени условия,  на общините да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване находища на минерални води "изключителна държавна собственост" - за период от 25 години (§133- ДВ, бр.61, 2010).
 • Ако инвеститор извърши хидрогеоложко проучване, изгради водовземно съоръжение и утвърди ресурсите на минералните води, получава концесия или водовземане по право от държавата и е освободен от такси за първите 6 месеца (чл.47в – ДВ, бр.61, 2010)

Тези промени създават широки възможности за общините, а също и за частните инвеститори и със сигурност могат да спомогнат за по-ефективно ползване на минералните води.

 

Какво трябва да направи Столичната община за по-рационално ползване на минералните води:

 •  Да създаде самостоятелно общинско звено (служба), което да се занимава с администрирането на всички дейности, свързани с управлението и ползването на минералните води – проучвателни, експлоатационни, урбанистични, инвестиционни, концесионни, правни и др.
 • Да изиска от Държавата да и бъдат предоставени за управление и ползване находищата на минерални води в района, които не са узаконени до момента.
 • Да извърши съответните дейности за узаконяване на находищата и разработи конкретни мерки за оползотворяване на водите, както по линията на безвъзмездно ползване от гражданите, така и чрез издаване на съответни разрешителни за водовземане на потенциални частни инвеститори и публични институции.
 • Да опазва минералните води и водоизточници от замърсяване и изтощаване, като стриктно спазва съществуващата нормативна уредба за санитарно-охранителните зони при съгласуването на инфраструктурни проекти, попадащи в тези зони !!

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ