Находищата на минерални води в района на София


СОФИЯ Е ЕДНА ОТ НАЙ-БОГАТИТЕ СТОЛИЦИ В СВЕТА ПО НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ. ТОВА НЕ Е СЛУЧАЙНО, А Е СВЪРЗАНО С УНИКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ В СОФИЙСКАТА КОТЛОВИНА И ОГРАДНИТЕ ПЛАНИНСКИ МАСИВИ.

 

На една сравнително неголяма територия от около 1200 кв. км се срещат всички основни типове подземни води - порови, карстови и пукнатинни. Преобладаващата част от по-дълбоко залягащите подземни води и особено тези в подложката на Софийския грабен, спадат към категорията на минералните води. Същите формират значителен брой обособени находища, разпръснати практически по цялата територия на Столична община.

 

До момента на територията на София и близките околности са каталогизирани 31 обособени находища с общо 75 водоизточника (каптирани извори и експлоатационни сондажи). Това са находища за които съществуват хидрогеоложки данни и които по някакъв начин са получили признание от населението. От находищата изтичат на самоизлив или могат да бъдат извлечени помпажно 8 различни типа минерални води. Повечето от находищата нямат утвърдени експлоатационни ресурси, съгласно действащата нормативна уредба в България. На сегашното ниво на познания, може да се приеме, че сумарните експлоатационни ресурси на минерални води в границите на Софийската котловина и оградните масиви са около 300 l/s.

Над 50 % от експлоатационните ресурси се формират от пресни минерални води с ниска минерализация (под 0.5 g/l), спадащи към категорията на питейните минерални води. Най-солените минерални води (с минерализация 2 - 5 g/l) формират само 4 % от ресурсите, но това са най-екзотичните от балнеологична гледна точка минерални води в региона. По химически тип, минералните води в района на София са предимно хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви или хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви. Първите формират 45 %, а вторите 35 % от ресурсите. Температурата на минералните води варира от 20 до 81 °С. Хипотермалните води (20-32 °С) формират 44 %, а хипертермалните води (над 37 °С) - 42 % от ресурсите. Най-подходящите за балнеологични цели минерални води - изотермалните (32-37 °С) формират 14% от ресурсите.
 

Понастоящем само една малка част (15-20 %) от общите ресурси на минерални води се използва. Част от минералните води се бутилират или се използват за приготвяне на безалкохолни напитки. Друга, не голяма част се използват за балнеолечение, рекреация и хигиенни нужди. Редица находища се използват единствено за свободно водоналиване от гражданите, в т.ч. и прочутият Софийски минерален извор. Голяма част от разкритите чрез дълбоки сондажи минерални води въобще не се използва.
 

Всички находища на минерални води в границите на Столична община са изключителна държавна собственост. Голяма част от официално регистрираните находища, а именно София -Център,  Баталова воденица, Лозенец, Свобода, Надежда, Панчарево и Железница, вече са предоставени от държавата на Столична община за ползване и стопанисване.

 

Няма съмнение, че за ефективното и рационално усвояване на находищата на минерални води е необходимо да се стимулира и създаде благоприятна среда за туристическия бизнес. През последните години СПА -туризмът заема едно от челните места на бизнес индустрията. В това отношение минералните води в района на Столична община представляват голям интерес както за българските, така и за чуждестранните инвеститори. София може да стане предпочитана балнеологична дестинация и даже балнеологична столица на Европа.

 

За провокиране на инвестиционния интерес към усвояване на минералните води е особено необходимо, на потенциалния инвеститор да се предоставят референтни данни, както за свойствата на минералните води, така и за самите находища и техния потенциал. Настоящата книга представлява една стъпка към запълването на тази празнота. В книгата са включени подробен каталог на находищата, подходящи тематични карти с обяснителен текст, фотоси, диаграми и др., които да дадат добра представа за местоположението, хидрогеоложките особености, състоянието, ресурсите и качествата на обособените находища на минерални води в територията на Столична община, както и за техния юридически статус.

 

Книгата е предназначена за широк кръг ползватели - държавни и частни институции, туристически агенции, хотелиери, потенциални инвеститори в туристическия и развлекателния бизнес, професионалисти и студенти в областта на подземните води и др. Книгата може да бъде полезна и за всички останали читатели, имащи желание да научат нещо повече за уникалното богатство на София - минералните води и техните находища.

 

 


За да видите останалото от публикацията,
моля регистрирайте се тук или влезте в системата.


ЗА ЧЛЕНОВЕ