Подземни води - всички води, намиращи се под повърхността на земята във водонаситената зона, в пряк контакт със земните пластове.


 

Хидрогеология – учение за подземните води; за техния произход, условия на залягане, движение и дрениране;  за състава и свойствата на подземните води; за геоложките колектори на подземни води; за проучването, каптирането, ползването и опазването на подземните води като ресурс за водоснабдяване и напояване; за борбата с вредното влияние на подземните води.

 

Водоносен хоризонт  -  един или повече водонаситени геоложки пласта/слоя или тектонски нарушена зона, имащи обща хидравлична свързаност, достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща приток и черпене на значителни количества подземни води. Синоними: водоносна формация, резервоар на подземни води, подземна водоносна система.

 

Колектор на подземни води – геоложко тяло или пласт, съдържащо подземни води, които могат да бъдат извлечени чрез водовземни съоръжения.

 

Подземно водно тяло - отделен обем подземни води в рамките на един или няколко водоносни хоризонта, характеризиращ се с определено състояние на подземните води.

 

Извори - естествени изходища на подземни води на земната повърхност. По хидравличен тип се делят на възходящи (напорни) и низходящи (безнапорни).

 

Водовземни съоръжения за подземни води – експлоатационни сондажи; тръбни, шахтови и лъчеви кладенци; хоризонтални дренажи и галерии; каптажи на естествени извори; системи за изкуствено подхранване.

 

Хидрогеоложки проучвания - всички дейности за проучване на подземните води; изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация на водовземни съоръжения или системи от подземни води.

 

Типове подземни води:

  • По тип на геоложкия колектор: порови (в зърнести седиментни скали), пукнатинно - карстови (в карбонатни скали), пукнатинно - жилни (в твърди скали).
  • По обща минерализация (ОМ): пресни (ОМ < 1 g/l); слабо солени   (1< ОМ < 10 g/l); солени (10 <ОМ < 50 g/l); разсоли  (ОМ > 50 g/l).
  • По температура: студени (до 20 оС) и термални (над 20 оС). Топлите води се делят на: хипотермални (20 – 32 оС), изотермални (33 – 37 оС), хипертермални (над 37 оС).  Субтермални са водите с температура от 14 до 20 оС.

Естествени ресурси на подземните води - общото средногодишно подхранване на водоносния хоризонт (l/s).

 

Експлоатационни ресурси на подземни води - допустимият и технически възможен средногодишен добив на подземни  води чрез водовземни съоръжения (l/s).

 


ЗА ЧЛЕНОВЕ